Õppetegevus

Lasteaias on kasutusel lapsest lähtuva pedagoogika põhimõtted. Õppe- ja kasvatustöö planeerimisel ja rakendamisel toetutakse alushariduse riiklikule õppekavale, lasteaia arengu-, tegevus- ja õppekavale arvestades õppeaasta prioriteete. Lasteaeda ümbritsev looduskeskkond annab head võimalused õppimiseks õues ja liikumistegevusteks.

Septembrist 2023 on kõikides rühmades õppetegevus eesti keeles. Rühmades Sinilill ja Kiisupojad on lisaks teistele õppetegevustele veel eesti keele kui teise keele õpe.

 

PÕHIVÄÄRTUSED, MISSIOON, VISIOON:

PÕHIVÄÄRTUSED
• Usaldusväärsus
tugineme oma töös õpetajate ja lapsevanemate vahelisele usaldusele, austusele ning üksteisemõistmisele.
• Avatus
suhtleme lapsevanemate- kolleegidega taktitundeliselt ja õiglaselt
• Loovus
toetame laste ja õpetajate enesealgatust ning loovalt tegutsemist.
• Hoolivus
märkame ja näitame üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust laste, lastevanemate ja personali vastu.

 

MISSIOON
Rummu lasteaed tagab võrdsed võimalused laste arenguks, arvestades lapse individuaalsust, propageerib tervislikku eluviisi ja käitumist, toetab erineva kultuuritaustaga laste lõimumist Eesti ühiskonda.

 

VISIOON
Rummu lasteaed on turvalise arengukeskkonnaga lasteasutus, kus lapsed saavad eakohast ja arendavat alusharidust.

 

Igapäevatöö mugavamaks korraldamiseks, kasutame ELIIS KESKKONDA

Kodukord vaata siin

Õppekava vaata siin.

Laste madalseiklusraja ohutu kasutamisereeglid vaata siin